lunes, 13 de agosto de 2012

5!

Gracias por mis cinco seguidoras, antes hasta pense que ni existia pero con ustedes dije gracias

                              .,;rrrrrrr:,                   
                            ;9M@M##MBBM#@##@h:                 
              .:;rsrrr:..        rH@@@@#H&GGGGG&AB#@@@@i                
            :i#@@@@@@@@@@@@@3;   .  r@@@BAA&h9h99399hGhGAAA@@@s               
          ;G@@@@MBHAAAAAAHHB#@@@X.   ,#@#Ah9X339333939399h3hh9&H#@9               
         ,2@@@MHAGhhh9hhhhhhG&&AB#@@5  :@@&Xh333339333333333333399h&H@G              
        9@@#Hhh933333393393339G39A&#@A .@#9&X3399333333333333XX339993hB@2              
       .#@Mhh933993333333333333Xh3XhAM@MG@X3X3G33339333333333333333939&9B@;             
       .@@&XhhhMMA&Gh9933933333333999h&A##Xh23X33333333333333339333333Xh9G@A             
       &@93XHG9r. sAh39X33333333393X3hh93333939333333333333333399933333X3G&@:             
      s@A2XM;   #hX3X93333333333393333333333333333333333333333333333399hh@;             
      A@X9AA   r@93X93933333333333333333333333333333333333333333333339939@r             
      H#23AG   3Mh933X933333333333333333333333333333333333333333333333X39@;             
      H#X33#.  5@h3h2X9333333333333333333333333333333333333333333333h9Xh9@:             
      A#329@r  ;@GX9h93333333333333333333333333333333333333333333333X939hM.             
      &@X3G#@   2A9X3333333333333333333333333333333333333333333333333h92@i             
      2@h39G@H, :ih&9h239333333333333333333333333333333333333333333333h3X&@,             
       ##2hG&#@@@MAh2G3333333333333333333333333333333333333333333933333X3#;              
       r#G93h&HAA99999333333333333333333333333333333333333393399399XX9hXHs              
       A#29G99h333333333333333333333333333333333333333333333399XXhG932AB               
       M@25h3X9333333333333333333333333333333333333333333333339333XXXA@@s              
       :##AG3XXXX3393333333333333333333333333333333333333933393999X2G#@@@A .:;59i;.         
       HH&MhX9933X339933333333333333333333333333333333h3X999339322H@@@#@BXH@@@@@@@@@9,        
    ,r22s:HB53AB&333393XX99333333333333333333333333333333X3h93999X2&@@@&5i2B@@BA&AHHHB#@@5       
   ;h@@@@@@MA9XX29AH&XX339333333333333333333333333333333333h9X99X22&@@@9SS223h939&939hGG&A#@&       
  ,B@@#M&A&hh3X399X2hHAG9333339333333333333333333333333333339XX9XX&#@#3S52XX3XX393X333339&A&#@5      
 :@@AGh9G3339933393XXX3&AAh339X39333333333333333333333333939X9X2G@@@G25XXX99393333Xh3X99h22H9@@      
 @@h992X9XX393X333333X333GAA&h9XXX3933333XX333333333393XX39X2XA@@@&552X33339933333393hXAH :@A#;      
 ;@hXAH3XX9999393333333X33XX3h&AAA9XX93339933X333333339X39232A@@@H2iXX33933333333333X99XA; r@G#r      
.3@9AiiM33393XX3333333333333XXX39GAA&3XXX39h93333333339h23BB@@@#2i2XX33333333333333393XAS ;#GMB.      
.2#A, ,@G93XX39933333339XX3h93X3X33hAHAG3XX33X33333339X2MA9@@@&S22Xh9333333333333399hXX&Brs@A2@G      
.9#A  S@A339X993333333h9XXXXX3333XXX3&&hAG92X393Xh9XX9Mh A@hS3A3X93333333333393333X9hGA@#G2HM.      
 s@@G  ;GH3X3333333333X3999933333333XX33AAAhAA93hXhhG&:  2#S29h9X393333333399333X3hXXGAG93#A       
 @#@3 r9Ah3X39333333999333393XX39GAH####HHAXrhAhXA@X;.  hA39333399933333333333333X393X3H#S        
 :@###BM&2Xh3X33333333X339933&BB#MA5r:. ..A@2 r##@;;@@9,X@#&G99993X33333333X3333339h9G##S.        
  ;@@#&hG999X99333X399339AMMBGi;.   XA5A# hM9##: i@@@@@@#MM##MBBMBBHA&Gh9999hABMM#BX;          
   X##Ah399933339&HHH##HX;.      @@@#r @#M@9 9@9:    ..,;siS29AM####MA3Ss,            
    r9H#########B9i;.         ;i;r;HA#@@H9MXs;.                         
      ......             2i;,;;i#@r:,:rBi                         
                     .@:::,,;G;.:;;;SA.                        
                      #2r;;,rH;:;rX3SX.  ;H@@@&r.                  
                     25iAXX5X9AM5h3:9r  r@@@@@@@#hi                 
                     @s::;sr;,2&;:,2h   @@@s2A;@@hhB,                
                     ;&3rr;ri9S;;r2@Hs,  @A;S:2s:9@Xih;;s2h&H#H&S.          
                      HG52S22&2:;G@i:2i ,#X;Sr;r;sAM5SHhAAh@@@@@@@@          
                     .@r:;:,,2A,s3#s.:&@#&@i;    A@rA##&AG2hM2#@@@         
                    .  .2GirXGS;;;,#; H@@Ar,     XA,  .,rs:2S2@@         
                       ;@H2G;;;,SG@@#@;      :    r5;;M@          
                       X@@ s2;;S@B;.S;      :;     s5HS  ,is       
                     ,s@@@. ;H;A@@H;;r      .r      @#9 .rG@@;       
                    r##3#;h  r@i:.,i9H       ;r      ;X@@ssi2H3.      
                  .;A@#::S :r  :9   ;r      .s      ,@@@5 rHi       
                 :5M#Hs i5 2  :5   r:      :r       X5A@         
               r3##3:  3X :s  S@ir,r.;r      .r    ::.  X:.B@         
             .rA@Hi.   @r  #.  ,#XS335.,2.     ,r   .H@@@MArrs:B@@         
            ;B#&;     @9., .@  .@@Mr9r 2i    ;@,r., .2#@MGh3XA@rA#@@i;.       
           ;@#r      @@h#S.@   @@@B9s  s2;.  ,#,:S@ ,##hXr;s&hX#.;GA3B@#3X;      
          ,#@;       rGri, @   ;@#;:2i. .r5i;;;,,5:  i@5i .:;MG2Hr;hsiiXH#@@r     
          i@S        is  H;   rBriGBAi,  .::5G:,i2. r9&i#@2iiss2B9sr r32G@;     
         X@        .. r  :@.   &@@@#SiXX5s;;,;9AX:r;:rhHAGXXisssSsi5X,r ;hs@X     
         #@     .;;;9B&Hh9,   X@r9A. :@@@@ArssS2ii5sri&s .r#Airirriiiiisii3&; r25#:     
        :@rs9##   i@3@@A5rrs9@h   @@r  i::5G2@h;;s;rr;;;rX@BSsrriisSiSSSiSsS2G52A3Hi     
         @@i,M@  s@isH2:;;r;;rA@  X9i&  2Xr:::2#5;rr;r;;sXH3irSMHirisiSiSsSiS5A@@Xs.      
         @@2Xr  ,@r:SG;:;;;;;r;#3 B H, ;Mi::;r:rrrrr:iX#hB#rrihAiiH#3riSii5ii5rHG       
        G5    :@@::;&A;;rrSXr;r@ rA92 @@r,;r;;;;;r;rXB35sSHs3h;iXi&hisSSSSsSs;sGA  .     
        @5   :@5XGr;;9@H9hSr;rr3r   ;@@X;;;rsrrrr;rs#2irri95@@; MMrss5iSiSsS33G##:       
        H:   iA,:S3hh2X5;;;;rr;i@h#i :@5;;;rr;r;rrrr;r#sri23X2A@@@@&isr5isss&BAh55&@@,      
            ;@s;;;ri:5r:;rs;r;r#r;5@@s.;;;rrrr;rr;rr;Xh2H&2rrii595si52SS3hB3s5,  r@M      
             :s2i;2h,X5:rr;rrr;hi:s@@2;;;rrrrrrrr;;;,,HH5sriir;s22525SSS3MSrh   5@Asr:    
               ,3:r3i;;;r;;;i5;G9;;rrrrrrrr;;;5X93iMrriiiirs2&HA35iiisrs59  ...X#9S&H&.   
               :Hr,s2522r;r;rirX::;rrrrrrrrrs3AG3XM9rs5iiiiii5XXSiiiii2iih;. .,S#3;;s;B@S,  
                s@3XXs;9s;r;;;;r;;r;rr;rrrr;2HiririBirsiiSSiirrsiiiSsSMGASG3i2A#2;:rr;;@#&5 
                 ,,As,i5rr;r;;;;r;r;rrrrrr;G9iiiisXMhrrirSSsiiii5iSHM;:ihHM@H32:,;;;:X9;r@, 
                  ,hr:riir;;rr;rSr;r;;rr;:2&iiiSrs@@@2ssriX5iSs5SA99sr;;r2A::i32rri9hs::@: 
                  9&;:r52r;r;r;2Hr:r;;rr:rGhsiSir2@@@@@&HHSii5irM;,r2isX#;:;:sM@A2s,,r2M 
                   AG;;rirrrrr;;SM9irr;;r;;hHXiisrrM@@&9GSisSSsS9Xis;;sX2:;;;iii3isi53&M 
                   AX;;;;r;rr;;,iGiX&5r::,,rX&3X2isr:sXssS235SB3:rrS&9;:;;rrSr,siS2S;:@. 
                    BA;;rr;rrr;;sr :i9h3i::.,;:r;::iMiri5SiiS2#M529s;;S3555;.S#i:;:;3i 
                    5BS:rrr;rr:XX   @@@@@@B@Arsrr:2&2;    .h9#;;Srrr;::XX.;9XG3r  
                     :G&ir;;;;i3:  BMrS@@@@@@   .HAAGSsr;;;s9G5s;:5AhHAM5      
                      ;&XBMHXi.  i@@@r .X@@@.  .Gr;2AM#####&is;;sA2 ,.       
                       ,,.  ;H#3iXr, .@#.   SG,;;:;;;r;::,:SXX          
                          H@h.,,.;AHGi    ih;;;;;;;;:;s2Mr           
                          @@@r:;;;;X@2    :@2rr;rsi2hXs;            
                         @@92r;;rr:rA     .sS292is;.             
                         s#:.:;r;rr;;@;                       
                         3h ,rr;rs;;5@@@hr:                     
                         #@H5rr;rrr;i5i52H@@A:                   
                         G@@3;;r;rr;:::;rrX#@@B                   
                         :@M::rrrr;;;rr;;s53H@@@.                  
                         rA::;;:;rr;rrr;ri2X#@@G                  
                          ;@Hi22;rrrrr;rrri5&@@@                  
                          .M@@@5;;rr;ri29AM@@@.                  
                           .2@#Srr;r2A@@@@@@:                  
                             :i9X@@@@@@#5.                   
                               .,:,.. 
 
Regalos cada 5 seguidores. 

3 comentarios: