lunes, 13 de agosto de 2012

5!

Gracias por mis cinco seguidoras, antes hasta pense que ni existia pero con ustedes dije gracias

                              .,;rrrrrrr:,                   
                            ;9M@M##MBBM#@##@h:                 
              .:;rsrrr:..        rH@@@@#H&GGGGG&AB#@@@@i                
            :i#@@@@@@@@@@@@@3;   .  r@@@BAA&h9h99399hGhGAAA@@@s               
          ;G@@@@MBHAAAAAAHHB#@@@X.   ,#@#Ah9X339333939399h3hh9&H#@9               
         ,2@@@MHAGhhh9hhhhhhG&&AB#@@5  :@@&Xh333339333333333333399h&H@G              
        9@@#Hhh933333393393339G39A&#@A .@#9&X3399333333333333XX339993hB@2              
       .#@Mhh933993333333333333Xh3XhAM@MG@X3X3G33339333333333333333939&9B@;             
       .@@&XhhhMMA&Gh9933933333333999h&A##Xh23X33333333333333339333333Xh9G@A             
       &@93XHG9r. sAh39X33333333393X3hh93333939333333333333333399933333X3G&@:             
      s@A2XM;   #hX3X93333333333393333333333333333333333333333333333399hh@;             
      A@X9AA   r@93X93933333333333333333333333333333333333333333333339939@r             
      H#23AG   3Mh933X933333333333333333333333333333333333333333333333X39@;             
      H#X33#.  5@h3h2X9333333333333333333333333333333333333333333333h9Xh9@:             
      A#329@r  ;@GX9h93333333333333333333333333333333333333333333333X939hM.             
      &@X3G#@   2A9X3333333333333333333333333333333333333333333333333h92@i             
      2@h39G@H, :ih&9h239333333333333333333333333333333333333333333333h3X&@,             
       ##2hG&#@@@MAh2G3333333333333333333333333333333333333333333933333X3#;              
       r#G93h&HAA99999333333333333333333333333333333333333393399399XX9hXHs              
       A#29G99h333333333333333333333333333333333333333333333399XXhG932AB               
       M@25h3X9333333333333333333333333333333333333333333333339333XXXA@@s              
       :##AG3XXXX3393333333333333333333333333333333333333933393999X2G#@@@A .:;59i;.         
       HH&MhX9933X339933333333333333333333333333333333h3X999339322H@@@#@BXH@@@@@@@@@9,        
    ,r22s:HB53AB&333393XX99333333333333333333333333333333X3h93999X2&@@@&5i2B@@BA&AHHHB#@@5       
   ;h@@@@@@MA9XX29AH&XX339333333333333333333333333333333333h9X99X22&@@@9SS223h939&939hGG&A#@&       
  ,B@@#M&A&hh3X399X2hHAG9333339333333333333333333333333333339XX9XX&#@#3S52XX3XX393X333339&A&#@5      
 :@@AGh9G3339933393XXX3&AAh339X39333333333333333333333333939X9X2G@@@G25XXX99393333Xh3X99h22H9@@      
 @@h992X9XX393X333333X333GAA&h9XXX3933333XX333333333393XX39X2XA@@@&552X33339933333393hXAH :@A#;      
 ;@hXAH3XX9999393333333X33XX3h&AAA9XX93339933X333333339X39232A@@@H2iXX33933333333333X99XA; r@G#r      
.3@9AiiM33393XX3333333333333XXX39GAA&3XXX39h93333333339h23BB@@@#2i2XX33333333333333393XAS ;#GMB.      
.2#A, ,@G93XX39933333339XX3h93X3X33hAHAG3XX33X33333339X2MA9@@@&S22Xh9333333333333399hXX&Brs@A2@G      
.9#A  S@A339X993333333h9XXXXX3333XXX3&&hAG92X393Xh9XX9Mh A@hS3A3X93333333333393333X9hGA@#G2HM.      
 s@@G  ;GH3X3333333333X3999933333333XX33AAAhAA93hXhhG&:  2#S29h9X393333333399333X3hXXGAG93#A       
 @#@3 r9Ah3X39333333999333393XX39GAH####HHAXrhAhXA@X;.  hA39333399933333333333333X393X3H#S        
 :@###BM&2Xh3X33333333X339933&BB#MA5r:. ..A@2 r##@;;@@9,X@#&G99993X33333333X3333339h9G##S.        
  ;@@#&hG999X99333X399339AMMBGi;.   XA5A# hM9##: i@@@@@@#MM##MBBMBBHA&Gh9999hABMM#BX;          
   X##Ah399933339&HHH##HX;.      @@@#r @#M@9 9@9:    ..,;siS29AM####MA3Ss,            
    r9H#########B9i;.         ;i;r;HA#@@H9MXs;.                         
      ......             2i;,;;i#@r:,:rBi                         
                     .@:::,,;G;.:;;;SA.                        
                      #2r;;,rH;:;rX3SX.  ;H@@@&r.                  
                     25iAXX5X9AM5h3:9r  r@@@@@@@#hi                 
                     @s::;sr;,2&;:,2h   @@@s2A;@@hhB,                
                     ;&3rr;ri9S;;r2@Hs,  @A;S:2s:9@Xih;;s2h&H#H&S.          
                      HG52S22&2:;G@i:2i ,#X;Sr;r;sAM5SHhAAh@@@@@@@@          
                     .@r:;:,,2A,s3#s.:&@#&@i;    A@rA##&AG2hM2#@@@         
                    .  .2GirXGS;;;,#; H@@Ar,     XA,  .,rs:2S2@@         
                       ;@H2G;;;,SG@@#@;      :    r5;;M@          
                       X@@ s2;;S@B;.S;      :;     s5HS  ,is       
                     ,s@@@. ;H;A@@H;;r      .r      @#9 .rG@@;       
                    r##3#;h  r@i:.,i9H       ;r      ;X@@ssi2H3.      
                  .;A@#::S :r  :9   ;r      .s      ,@@@5 rHi       
                 :5M#Hs i5 2  :5   r:      :r       X5A@         
               r3##3:  3X :s  S@ir,r.;r      .r    ::.  X:.B@         
             .rA@Hi.   @r  #.  ,#XS335.,2.     ,r   .H@@@MArrs:B@@         
            ;B#&;     @9., .@  .@@Mr9r 2i    ;@,r., .2#@MGh3XA@rA#@@i;.       
           ;@#r      @@h#S.@   @@@B9s  s2;.  ,#,:S@ ,##hXr;s&hX#.;GA3B@#3X;      
          ,#@;       rGri, @   ;@#;:2i. .r5i;;;,,5:  i@5i .:;MG2Hr;hsiiXH#@@r     
          i@S        is  H;   rBriGBAi,  .::5G:,i2. r9&i#@2iiss2B9sr r32G@;     
         X@        .. r  :@.   &@@@#SiXX5s;;,;9AX:r;:rhHAGXXisssSsi5X,r ;hs@X     
         #@     .;;;9B&Hh9,   X@r9A. :@@@@ArssS2ii5sri&s .r#Airirriiiiisii3&; r25#:     
        :@rs9##   i@3@@A5rrs9@h   @@r  i::5G2@h;;s;rr;;;rX@BSsrriisSiSSSiSsS2G52A3Hi     
         @@i,M@  s@isH2:;;r;;rA@  X9i&  2Xr:::2#5;rr;r;;sXH3irSMHirisiSiSsSiS5A@@Xs.      
         @@2Xr  ,@r:SG;:;;;;;r;#3 B H, ;Mi::;r:rrrrr:iX#hB#rrihAiiH#3riSii5ii5rHG       
        G5    :@@::;&A;;rrSXr;r@ rA92 @@r,;r;;;;;r;rXB35sSHs3h;iXi&hisSSSSsSs;sGA  .     
        @5   :@5XGr;;9@H9hSr;rr3r   ;@@X;;;rsrrrr;rs#2irri95@@; MMrss5iSiSsS33G##:       
        H:   iA,:S3hh2X5;;;;rr;i@h#i :@5;;;rr;r;rrrr;r#sri23X2A@@@@&isr5isss&BAh55&@@,      
            ;@s;;;ri:5r:;rs;r;r#r;5@@s.;;;rrrr;rr;rr;Xh2H&2rrii595si52SS3hB3s5,  r@M      
             :s2i;2h,X5:rr;rrr;hi:s@@2;;;rrrrrrrr;;;,,HH5sriir;s22525SSS3MSrh   5@Asr:    
               ,3:r3i;;;r;;;i5;G9;;rrrrrrrr;;;5X93iMrriiiirs2&HA35iiisrs59  ...X#9S&H&.   
               :Hr,s2522r;r;rirX::;rrrrrrrrrs3AG3XM9rs5iiiiii5XXSiiiii2iih;. .,S#3;;s;B@S,  
                s@3XXs;9s;r;;;;r;;r;rr;rrrr;2HiririBirsiiSSiirrsiiiSsSMGASG3i2A#2;:rr;;@#&5 
                 ,,As,i5rr;r;;;;r;r;rrrrrr;G9iiiisXMhrrirSSsiiii5iSHM;:ihHM@H32:,;;;:X9;r@, 
                  ,hr:riir;;rr;rSr;r;;rr;:2&iiiSrs@@@2ssriX5iSs5SA99sr;;r2A::i32rri9hs::@: 
                  9&;:r52r;r;r;2Hr:r;;rr:rGhsiSir2@@@@@&HHSii5irM;,r2isX#;:;:sM@A2s,,r2M 
                   AG;;rirrrrr;;SM9irr;;r;;hHXiisrrM@@&9GSisSSsS9Xis;;sX2:;;;iii3isi53&M 
                   AX;;;;r;rr;;,iGiX&5r::,,rX&3X2isr:sXssS235SB3:rrS&9;:;;rrSr,siS2S;:@. 
                    BA;;rr;rrr;;sr :i9h3i::.,;:r;::iMiri5SiiS2#M529s;;S3555;.S#i:;:;3i 
                    5BS:rrr;rr:XX   @@@@@@B@Arsrr:2&2;    .h9#;;Srrr;::XX.;9XG3r  
                     :G&ir;;;;i3:  BMrS@@@@@@   .HAAGSsr;;;s9G5s;:5AhHAM5      
                      ;&XBMHXi.  i@@@r .X@@@.  .Gr;2AM#####&is;;sA2 ,.       
                       ,,.  ;H#3iXr, .@#.   SG,;;:;;;r;::,:SXX          
                          H@h.,,.;AHGi    ih;;;;;;;;:;s2Mr           
                          @@@r:;;;;X@2    :@2rr;rsi2hXs;            
                         @@92r;;rr:rA     .sS292is;.             
                         s#:.:;r;rr;;@;                       
                         3h ,rr;rs;;5@@@hr:                     
                         #@H5rr;rrr;i5i52H@@A:                   
                         G@@3;;r;rr;:::;rrX#@@B                   
                         :@M::rrrr;;;rr;;s53H@@@.                  
                         rA::;;:;rr;rrr;ri2X#@@G                  
                          ;@Hi22;rrrrr;rrri5&@@@                  
                          .M@@@5;;rr;ri29AM@@@.                  
                           .2@#Srr;r2A@@@@@@:                  
                             :i9X@@@@@@#5.                   
                               .,:,.. 
 
Regalos cada 5 seguidores. 

jueves, 9 de agosto de 2012

Solo eso

No se porque pero depronto me sentia extraña *sera por lo que dijo vanilla*
no me debo de espantar por eso, segun ella dejo se ser una niña, pero debo de tener mas cuidado con la gente que me rodea
Toktok
Ire a abrir *a quien le dije?*
Hola
Ho-ola
Que haces aqui?
Bueno es que necesito la ayuda de sonic
Para que?!
Pues para que me ayude con mi familia y los malvados metarex
Bueno buscalo con tails *un momento talvez ella se la razon que dijo blaze*
No no yo te llevo mejor
Ok mejor

Oye me sineto algo mal me tengo que ir
Si esta bien adios
*no aguantaba mas no me cae muy bien ella*

Se Topa con sonic
Hola sonic
Hola amy
Estas ocupado?
No
*Que bien* Quieres que platiquemos?
Si por que no
sonic tenia que ir con cosmo pero yo no queria
[Tiempo despues]
*o no siento algo extraña me tengo queir pero no quiero*
Sonic me tengo que ir adios :)
Si adios

Sonic por que me tuve que ir? es por que tengo una urgencia de eso y ash por que?
[Mañana sig]
Amy, amy!
Que?! digo digo ;mande?
Cosmo y tails se perdieron!
Que!?
Si se perdieron en un bosque o algo asi
*no por no ir con cosmo mira lo que paso ó tails se perdio a proposito por solo estar con ella*
Tenemos que buscarlos

jueves, 2 de agosto de 2012

Dios!!! No.

me sentia horrible, me dolia la cabeza y la espalda, a lo mejor la mamá de cream sabra
[en la casa de vanilla]
Buenas tardes vanilla
Oh, buenas tardes amy
Le queria preguntar una cosa
Que es?
Pues me duele mucho la espalda y la cabeza...y...
Y en donde mas?
Aqui APUNTANDO ENTRE SU ESTOMAGO Y SUS PIERNAS
Oh, ya se lo que es
Que?!
Te sientes rara?
Si
Es que. es...
Que?
Pues pronto te saldra sangre de ahi
De donde?
De la vagina
Que?! Porque?!
Descuida amy eso nos pasa a todas 
Oh por dios! No puede ser 
Que tu mamá nunca te dijo eso?
No es que ella ya no esta y nunca me dijo eso y para mi es nuevo esto.


La menstruación, período o regla es la pérdida de sangre por la vagina desde el útero, y representa el inicio del ciclo sexual femenino o ciclo menstrual, que es un ritmo de aproximadamente 28 días de duración y suele aparecer a partir de los 10 o 15 años de edad y dura hasta la menopausia.Algunas veces desde los 9 años.